Groene CO2-voetafdruk voor Pedrali

Pedrali heeft zijn CO2-voetafdruk laten beoordelen en daarop de UNI EN ISO 14064-1:2019-certificatie verkregen. De certificatie beschrijft de manier waarop een organisatie haar CO2-voetafdruk kan inventariseren en rapporteren. Pedrali zal de gegevens gebruiken om de bedrijfsvoering nog milieuvriendelijker te maken.
Groene CO2-voetafdruk voor Pedrali | Project & Interieur
Groene CO2-voetafdruk voor Pedrali | Project & Interieur
Groene CO2-voetafdruk voor Pedrali | Project & Interieur
Groene CO2-voetafdruk voor Pedrali | Project & Interieur

De norm ISO 14064-1 is gebaseerd op de methodiek van het Greenhouse Gas Protocol (GHG). Bij de beoordeling is de totale uitstoot van broeikasgassen gemeten die – direct en indirect – zijn geproduceerd bij alle activiteiten van het bedrijf over een bepaalde tijd. De ‘all-Italian’ meubelfabrikant Pedrali, wiens ‘groene’ filosofie en keuzes al sinds jaar en dag een milieuvriendelijke aanpak weerspiegelen, haalde zijn inspiratie uit het feit en het besef dat – in een tijd die wordt gekenmerkt door een ontwrichtende en buitensporige uitputting van ecologische hulpbronnen – sociale verantwoordelijkheid niet alleen betekent dat productie- en arbeidsethiek op ‘groene’ keuzes gebaseerd dienen te zijn, maar ook dat deze keuzes een integraal onderdeel van de bedrijfscultuur moeten vormen, net als van de zakelijke doelstellingen op middellange tot lange termijn.  “Door te analyseren hoeveel CO2 we uitstoten, kunnen we de impact van onze hele productiecyclus op het milieu bepalen. Met deze concrete gegevens kunnen we continue, controleerbare en dus haalbare verbeteringsdoelen definiëren”, aldus directeur Giuseppe Pedrali.

Transparante methode

De beoordeling is uitgevoerd in overeenstemming met de UNI EN ISO 14064-1: 2019-norm om de broeikasgasemissies (CO2-voetafdruk) te identificeren, kwantificeren en beheren. De gegevens worden gerapporteerd in een equivalent van ton CO2-uitstoot, vrijgekomen bij de productieactiviteiten van Pedrali in 2018. Daarbij gaat het om twee locaties van het bedrijf – die in Mornico al Serio in de provincie Bergamo (waar metalen, plastic en gestoffeerde meubelen worden geproduceerd) en Manzano in de provincie Udine (waar de houten meubelen van Pedrali worden geproduceerd).
De norm past een transparante, consistente methode toe die objectieve, vergelijkbare resultaten oplevert. Emissies worden geïdentificeerd en berekend op basis van vier verschillende bronnen: directe emissies door de verbranding van aardgas, door het verlies van koelgassen of door de verbranding van dieselbrandstof door de motorvoertuigen van het bedrijf; indirecte emissies door het gebruik van elektriciteit op bedrijfsterreinen; indirecte emissies door het transport van grondstoffen, door elektrische lekkage of door de productie van diesel en aardgas; tot slot indirecte broeikasgasemissies die verband houden met producten, goederen en diensten die door het bedrijf worden gekocht en gebruikt.

Pedrali voert verbeteringen door

Na het analyseren van de resultaten van de beoordeling wil Pedrali de CO2-uitstoot verder verlagen. Om dit te kunnen doen en om de behaalde resultaten te kwantificeren en te meten, voert het bedrijf een reeks verbeteringen door met betrekking tot elk van de bovengenoemde bronnen. Dit maakt het mogelijk om de verwachte positieve omslag voor de komende jaren vast te leggen en duidelijk identificeerbare doelen te stellen. Door willekeurig een dergelijke beoordeling uit te voeren en de bijbehorende certificering te verkrijgen, kan Pedrali de zwakke punten in zijn productiecycli vanuit milieuoogpunt beter in kaart brengen. Met de objectief meetbare gegevens is het mogelijk om afval te verminderen en de efficiëntie te verhogen, terwijl tegelijkertijd een groen bedrijfsbeleid wordt bevorderd op basis van concrete en vergelijkbare gegevens.

De website Pi-online biedt actualiteit voor professionals uit de architectuur- en interieurbranche. De rubriek Projecten biedt beschrijvingen van onlangs gerealiseerde gebouwontwerpen.